Skip to content

 1 Zakres obowiązywania

Ogólne warunki dostawy i płatności obowiązują w sposób wyłączny. Warunki zamawiającego odbiegające od ogólnych warunków dostawy nie mają ważności.

§ 2 Oferty i zlecenia

1. Wszystkie oferty i zlecenia obowiązują tylko podczas podanego terminu wiążącego, poza tym są niewiążące.

2. Zlecenie obowiązuje dopiero wtedy jako zlecenie przyjęte, kiedy jest pisemnie potwierdzone przez dostawcę. Dla zakresu dostawy miarodajne jest pisemne potwierdzenie zlecenia. Zmiany, uzupełnienia lub ustne uzgodnienia muszą zostać również zatwierdzone pisemnie przez dostawcę.

3. Odnośnie ofert, rysunków i innych dokumentów dostawca zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie; nie mogą one zostać udostępnione osobom trzecim. Rysunki i dokumenty oznaczone przez zamawiającego jako poufne, dostawca zobowiązuje się udostępniać osobom trzecim wyłącznie za jego zgodą.
Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokumenty, wzorce, modele, wzory i tym podobne, które mają zostać przez niego dostarczone

§ 3 Zakres dostawy

Dla zakresu dostawy miarodajne jest pisemne potwierdzenie zlecenia dostawcy, w przypadku oferty dostawcy z zobowiązaniem czasowym i terminowego przyjęcia – oferta, jeśli nie istnieje terminowe potwierdzenie zlecenia. Uzgodnienia dodatkowe i zmiany wymagają pisemnego potwierdzenia dostawcy.

§ 4 Ceny i płatności

1. Ceny obowiązują w przypadku braku szczególnego uzgodnienia z fabryki włącznie z rozładowaniem w fabryce, jednak z wyłączeniem pakowania. Do cen dochodzi podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości.

2. Ceny podane w ofertach i potwierdzeniach zlecenia bazują na podstawie obliczenia kosztów obowiązujących w dniu złożenia oferty, o ile nie zostały ustalone żadne ceny stałe. Wszystkie podwyżki kosztów powstające do chwili terminu dostawy dotyczące surowców, obcych części dostawy, wynagrodzeń, podatków, opłat, kosztów sporządzania dokumentów itd., które pośrednio lub bezpośrednio podnoszą cenę przedmiotu dostawy, obciążają zamawiającego, chyba że zamawiający nie może przekazywać dalej podwyżki i między zamówieniem a dostawą są mniej niż 4 miesiące.
W sytuacji późniejszych zamówień ceny zleceń wcześniejszych lub bieżących nie są wiążące.

3. W przypadku braku szczególnego uzgodnienia należy uiścić zapłatę gotówką w dowolnym okienku kasowym dostawcy a mianowicie
a) najpóźniej 30 dni po dacie rachunku gotówką bez potrącenia lub w ciągu 10 dni po dacie rachunku z 2% skonto.
b) czyste prace zarobkowe jak np. koszty montażu i koszty przewozu należy opłacić natychmiast po otrzymaniu rachunku bez potrącenia.

4. Powściągliwość w płatności lub potrącenie z powodu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych dostawcy nie są dopuszczalne.

5. Przy przekroczeniu uzgodnionych terminów zapłaty obliczona zostanie rekompensata z tytułu zwłoki w wysokości aktualnych odsetek bankowych i diet na otwarte kredyty firmowe, bez wymagania szczególnego upomnienia i z zastrzeżeniem dochodzenia dalszych praw.

6. Jeśli dostawca nie dotrzymuje swoich obowiązków zapłaty lub zobowiązań wynikających z zastrzeżenia własności, wtedy należny jest całkowity pozostały dług, również o ile nastąpi zmiana późniejszych czynności.

7. Jeśli dojdzie do uchylenia umowy, wtedy ustalona cena z potrąceniem kosztów bezpośrednich za roboty częściowe mające zostać jeszcze wykonane przez dostawcę aż do całkowitego zmontowania zamówionych części jest należna i płatna w trybie natychmiastowym.

8. Przy uchyleniu oraz anulowaniu zlecenia należy wyrównać powstałe koszty po otrzymaniu rachunku.

§ 5 Okres dostawy

1. Termin dostawy rozpoczyna się od wysłania potwierdzenia zlecenia, jednak nie przed dostarczeniem dokumentów, zezwoleń, o które dostawca musi zadbać jak również przed dojściem uzgodnionej zaliczki.

2. Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli do jego upływu przedmiot dostawy opuścił zakład lub poinformowano o gotowości wysyłki.

3.Termin dostawy przedłuża się odpowiednio przy działaniach w ramach walk ekonomicznych, w szczególności strajków i lokautów jak również przy zaistnieniu nieprzewidywalnych przeszkód, które leżą poza wolą dostawcy, o ile takie przeszkody mają udokumentowany znaczny wpływ na wykończenie lub dostarczenie przedmiotu dostawy. Obowiązuje to również, jeśli wystąpią trudności ze strony poddostawców.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wymienione trudności, jeśli powstaną one podczas istniejącej już zwłoki. W ważnych przypadkach dostawca musi niezwłocznie poinformować zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu tego rodzaju trudności możliwie jak najszybciej.

4. Jeśli zamawiający poniesie szkodę z powodu zwłoki, która powstała z własnej winy dostawcy, wtedy upoważnia ona, wykluczając dalsze roszczenia do żądania odszkodowania za zwłokę. Za każdy pełny tydzień spóźnienia wynosi ona 5% wartości całej dostawy.

5. Jeśli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie zamawiającego, wtedy obliczone zostaną mu koszty powstałe za przechowywanie, począwszy od 1 miesiąca po ogłoszeniu gotowości do wysyłki, przy przechowywaniu w zakładzie dostawcy jednaj conajmniej 1/2 % kwoty rachunku za każdy miesiąc.
Dostawca jest jednak upoważniony do dalszego dysponowania przedmiotem dostawy po wyznaczeniu i bezowocnym upływie podanego terminu i dostarczenia go do zamawiającego w odpowiednio przedłużonym terminie.

6. Dotrzymanie terminu dostawy jest warunkiem spełnienia obowiązków umowy zamawiającego.

7. Późniejsze zmiany ze strony zamawiającego skutkują przerwaniem okresu dostawy, który rozpoczyna się na nowo po ustaleniu wymaganej zmiany.

§ 6 Ponoszenie ryzyka i odbiór

1. Zamawiający ponosi ryzyko najpóźniej przy wysyłce części dostawy i także wtedy, kiedy nastąpią dostawy częściowe lub kiedy dostawca przejął jeszcze inne świadczenia, np. koszty wysyłki lub dowóz i zainstalowanie.
Na życzenie zamawiającego na jego koszt przesyłka ubezpieczona jest przez dostawcę od kradzieży, złamania, szkód powstałych w transporcie, z powodu pożaru i zalania jak również na okoliczność innych niebezpieczeństw wchodzących w zakres ubezpieczenia.

2. Jeśli wysyłka opóźni się na skutek trudności, które wynikają z winy zamawiającego, wtedy ryzyko przechodzi na zamawiającego od dnia gotowości do wysyłki, jednak dostawca na życzenie i koszt zamawiającego zobowiązany jest do stworzenia zabezpieczeń, których on wymaga.

3. Przedmioty dostarczone muszą zostać przyjęte przez zamawiającego bez naruszenia praw wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, również jeśli wykazują nieznaczne wady.

4. Częściowe dostawy są dopuszczalne.

5. Niezgodności wynikające z wysyłki należy zgłosić pisemnie dostawcy niezwłocznie po odbiorze towaru.

§ 7 Zastrzeżenie własności

1. Dostawca zastrzega sobie własność z tytułu przedmiotu dostawy do dojścia wszystkich zapłat z umowy i ze stosunków handlowych. Zamawiający nie może przedmiotu dostawy ani zastawić ani też przejąć jako zabezpieczenie. W razie zastawienia jak również zajęcia czy innych dyspozycji przez osoby trzecie musi on niezwłocznie poinformować o tym dostawcę. Przy postępowaniu niezgodnym z umową zamawiającego, w szczególności przy zwłoce w zapłacie, dostawca uprawniony jest do zwrotu po upomnieniu a zamawiający do wydania. Dochodzenie zastrzeżenia własności jak również zastawienie przedmiotu dostawy przez dostawcę nie obowiązują jako odstąpienie od umowy.

2. Jeśli towary dostawcy powiązane sa przez zamawiającego z innymi przedmiotami w jednolitą rzecz, wtedy jako uzgodnione obowiązuje, że zamawiający przekazuje dostawcy proporcjonalnie współwłasność w rozumieniu § 947 ust.2 k.c. i bierze tę rzecz dla niego na przechowanie.
Zamawiający podczas trwania zastrzeżenia własności musi zabezpieczyć przedmiot dostawy przeciw odnośnym ryzykom ze wskazaniem, że prawa z umowy ubezpieczeniowej proporcjonalnie przysługują dostawcy. Polisę jak również pokwitowanie premii należy przedłożyć dostawcy na żądanie.

3. Jeśli zamawiający ceduje ze swojej strony tę rzecz dalej w prawidłowym toku postępowania, może być również przez montaż dostarczonej rzeczy, wtedy musi ze swojej strony pouczyć aktualnego nabywcę o istnieniu zastrzeżenia własności i zobowiązać do przestrzegania tego zgodnie z istniejącymi paragrafami.

4. Dostawca uprawniony jest na koszt zamawiającego do ubezpieczenia przedmiotu dostawy przeciw kradzieży, złamaniu, pożarowi i zalaniu oraz innym szkodom, o ile zamawiający nie zawarł samodzielnie udokumentowanego ubezpieczenia.

§ 8 Odbiór

Wszystkie towary przed opuszczeniem zakładu dostawy poddane są dokładnej kontroli ilościowej i całościowej. Części, które są zamawiane wraz z odbiorem przez towarzystwo klasyfikacyjne lub urząd odbioru, wykonywane są zgodnie z przepisami tego towarzystwa.

§ 9 Odpowiedzialność za wady dostawy

Za wady dostawy, do których należy również brak wyraźnie zagwarantowanych właściwości, odpowiada dostawca z wyłączeniem dalszych roszczeń bez naruszenia regulacji do § 9 pkt.4 w następujący sposób:

1. wszystkie te części, które w ciągu 6 miesięcy od odbioru na skutek okoliczności zaistniałej przed przejściem ryzyka, w szczególności z powodu brakującego stylu budowy, złych materiałów budowlanych lub brakującego wykonania okażą się jako bezużyteczne lub w swojej użyteczności znacznie ograniczone, muszą zostać bezpłatnie naprawione według zasad słuszności dostawcy lub muszą zostać dostarczone nowe. Stwierdzenie tych usterek należy zgłosić niezwłocznie pisemnie dostawcy. Wymienione części są własnością dostawcy.
Jeśli wysyłka, instalacja lub uruchomienie opóźni się bez winy dostawcy, wtedy odpowiedzialność wygasa najpóźniej 12 miesięcy po przejściu ryzyka.
Dla istotnych wyrobów obcych odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do odstąpienia od roszczeń odpowiedzialności, które przysługują mu przeciw dostawcy wyrobu obcego, chyba że działałby on bardzo niedbale lub kiedy zapewniona właściwość jest uzyskana.

2. Prawo zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad we wszystkich przypadkach przedawnia się od momentu terminowej nagany na okres 6 miesięcy, najwcześniej jednak wraz z upływem czasu świadczeń gwarancyjnych.

3. Nie bierze się odpowiedzialności za szkody, które powstały z następujących powodów:
nieodpowiednie lub niefachowe wykorzystanie, błędny montaż czy unieruchomienie przez dostawcę lub osoby trzecie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe użytkowanie, nieodpowiednie środki operacyjne, surowce do wymiany, brakujące roboty budowlane, nieodpowiednia powierzchnia budowy, wpływy chemiczne, elektrotechniczne lub elektryczne, o ile nie powstały z winy dostawcy.

4. W celu przeprowadzenia wszystkich poprawek i dostaw zastępczych koniecznych według zasad słuszności, zamawiający po uzgodnieniu z dostawcą musi ustalić czas i okoliczność, poza tym dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady rzeczy. Zamawiający ma prawo do samodzielnego usunięcia wady lub zlecenia usunięcia jej osobom trzecim a od dostawcy do wymagania zwrotu koniecznych kosztów tylko w nagłych przypadkach  zagrożenia bezpieczeństwa zakładowego i do odpierania nieproporcjonalnie dużych szkód, przy czym dostawca musi być natychmiast o tym poinformowany lub jeśli dostawca zwleka z usunięciem usterek.

5. Z kosztów bezpośrednich powstających przez naprawienie czy dostawę zastępczą dostawca ponosi koszty części zastępczej wraz z wysyłką jak również odpowiednie koszty demontażu i montażu, o ile reklamacja okaże się uzasadniona, dalej, koszty wymaganego postawienia do dyspozycji swoich monterów i pomocników, jeśli sytuacja taka okaże się być możliwa do zrealizowania w tańszy sposób. W pozostałych sytuacjach koszty ponosi zamawiający.

6.Okres świadczeń gwarancyjnych dotyczący części zastępczej i naprawy wynosi 3 miesiące, trwa on jednak co najmniej do upływu poprzedniego okresu świadczeń gwarancyjnych na przedmiot dostawy. Okres odpowiedzialności za wady rzeczy przedmiotu dostawy zostanie przedłużony o okres przerwy zakładowej spowodowanej pracami naprawczymi.

7. Odpowiedzialność za skutki powstałe przez zmiany lub niefachowo wykonane prace naprawcze ze strony zamawiającego lub osób trzecich bez poprzedniego zezwolenia dostawcy zostaje zniesiona.

8. Dalsze roszczenia zamawiającego, w szczególności roszczenie odszkodowawcze za szkody, które nie powstały samoczynnie na przedmiocie dostawy, są wykluczone.
To wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku czynu zamierzonego, przy dużej niedbałości właściciela lub kierownika, jak również przy zawinionym naruszeniu istotnych zobowiązań umownych.
Przy zawinionym naruszeniu istotnych zobowiązań umownych dostawca, poza przypadkami zamierzonym i dużej niedbałości właściciela lub kierownika, odpowiada tylko za możliwe do przewidzenia szkody typowe dla umowy.
Wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje dalej w przypadkach, w których zgodnie z ustawą o odpowiedzialności ponosi się odpowiedzialność za produkty w razie wad przedmiotu dostawy dla szkód na osobie i szkód materialnych dotyczących prywatnie użytkowanych przedmiotów. Nie obowiązuje również przy braku właściwości, które są wyraźnie zagwarantowane, jeśli gwarancja dążyła właśnie do tego, aby zabezpieczyć zamawiającego przed szkodami, które nie powstały samoczynnie na przedmiocie dostawy.

9. Jeśli z winy dostawcy dostarczony przedmiot nie może być używany przez zamawiającego zgodnie z umową na skutek niedbałej lub błędnej realizacji propozycji i konsultacji przed lub po zawarciu umowy jak również innych umownych zobowiązań dodatkowych, w szczególności wskazówek do obsługi i konserwacji przedmiotu dostawy,  wtedy wyłączając inne roszczenia zamawiającego obowiązuje odpowiednio istniejąca regulacja § 7 i § 9.

§ 10 Prawo zamawiającego do odstąpienia, zmiany i innej odpowiedzialności dostawcy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli przed przejściem ryzyka dostawcy uniemożliwione zostanie całkowite świadczenie. To samo obowiązuje w razie nieumiejętności dostawcy. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeśli przy zamówieniu przedmiotów tego samego rodzaju wykonanie jednej części dostawy zgodnie z ilością nie jest możliwe i ma on uzasadniony interes w odrzuceniu części dostawy; jeśli nie ma miejsca taki przypadek, wtedy  zamawiający może odpowiednio zmniejszyć świadczenie wzajemne.

2. Jeśli ma miejsce zwłoka w świadczeniu w rozumieniu § 5 warunków dostawy a zamawiający gwarantuje dostawcy zwlekającego z dostawą odpowiedni termin późniejszej dostawy z wyraźnym wyjaśnieniem, że po upływie tego terminu odrzuca przyjęcie tego świadczenia i jeśli termin późniejszej dostawy nie zostanie dotrzymany, zamawiający uprawniony jest do odstąpienia.

3. Jeśli zaistnieje niemożność podczas zwłoki w przyjęciu lub z winy zamawiającego, wtedy jest on zobowiązany do świadczenia wzajemnego.

4. Zamawiający ma następnie prawo do unieważnienia umowy, jeśli dostawca nie dotrzyma terminu późniejszej dostawy na naprawę lub dostawę zastępczą odnośnie wady, za którą jest odpowiedzialny w rozumieniu warunków dostawy przez swoją winę. Prawo zamawiającego do unieważnienia umowy istnieje także w pozostałych przypadkach nie wykonania naprawy lub dostawy zastępczej przez dostawcę.

5. Wykluczone są wszystkie inne daleko idące roszczenia zamawiającego, w szczególności dotyczące wypowiedzenia lub zmniejszenia jak również rekompensata za szkody różnego rodzaju i to także takie szkody, które nie powstały samoczynnie na przedmiocie dostawy.
To wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku czynu zamierzonego, przy dużej niedbałości właściciela lub kierownika, jak również przy zawinionym naruszeniu istotnych zobowiązań umownych.
Przy zawinionym naruszeniu istotnych zobowiązań umownych dostawca, poza przypadkami zamierzonym i dużej niedbałości właściciela lub kierownika, odpowiada tylko za możliwe do przewidzenia szkody typowe dla umowy.
Wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje dalej w przypadkach, w których zgodnie z ustawą o odpowiedzialności ponosi się odpowiedzialność za produkty w razie wad przedmiotu dostawy dla szkód na osobie i szkód materialnych dotyczących prywatnie użytkowanych przedmiotów. Nie obowiązuje również przy braku właściwości, które są wyraźnie zagwarantowane, jeśli gwarancja dążyła właśnie do tego, aby zabezpieczyć zamawiającego przed szkodami, które nie powstały samoczynnie na przedmiocie dostawy.

§ 11 Prawo dostawcy do odstąpienia

W przypadku nieprzewidzialnych zdarzeń w rozumieniu § 5 pkt.3 warunków dostawy, o ile zmienią one znacznie ekonomiczne znaczenie lub treść świadczenia lub będą znacznie oddziaływać na zakład dostawcy i w przypadku później wynikającej niemożności wykonania dostawcy przysługuje prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy.
Roszczenia rekompensaty za szkody zamawiającego z powodu takiego odstąpienia nie istnieją. To wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku czynu zamierzonego, przy dużej niedbałości właściciela lub kierownika, jak również przy zawinionym naruszeniu istotnych zobowiązań umownych.

§ 12 Miejsce wykonania i sąd właściwy

We wszystkich sporach wynikających z niniejszego stosunku umowy, jeśli zamawiający jest handlowcem zupełnym, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem, można wytoczyć powództwo do sądu właściwego dla siedziby głównej dostawcy.
Dostawca uprawniony jest do wytoczenia powództwa również w siedzibie głównej zamawiającego.

§ 13 Niemożliwość przeniesienia praw umownych

Zamawiający nie może przenieść swoich praw umownych na osoby trzecie bez wyraźnej zgody dostawcy.

§ 14 Prawo znajdujące zastosowanie

Umowa podlega prawu niemieckiemu, o ile nie powstaną obligatoryjne przepisy ustawowe.

Bochum, 01.08.2001

Download terms and conditions
Back To Top